Privatlivspolitik for Idrætshøjskolens Elevforening, Sønderborg
1. november 2019


Idrætshøjskolens Elevforening, Sønderborgs dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Idrætshøjskolens Elevforening, Sønderborg er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Idrætshøjskolen i Sønderborg

Adresse: c/o Idrætshøjskolen Sønderborg Friheds Allé 42 6400 Sønderborg.

Telefon: 72201116

Email: ihselev@outlook.dk

Website: www.ihselevforening.dk

CVR: 34142823


Kontaktpersoner: Anna Eriksen og Sofie Boysen

Telefon nr: Anna: 51526417 Sofie: 51310350

Mail: Anna: anna-eriksen@hotmail.com Sofie sofieboysen@hotmail.com

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1)
Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, årgangsoplysninger og e-mailadresse.

o Kreditkortoplysninger.

o Billeder

Her indsamler vi oplysninger fra
Vi får alene oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

· Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

· At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

· Behandling efter lovkrav

· Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

· Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.

· Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, udsendelse af invitationer, gennemførelse og opfølgning af disse.

· Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.

· Levering af elevskrifter.

· Administration af din relation til os, herunder udsendelse af nyhedsbreve.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

· Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.

· Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

· Deltagelse i aktiviteter og arrangementer planlagt af foreningen.

· Brug af situationsbilleder taget i forbindelse med aktiviteter og arrangementer afholdt af foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

· Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med afholdelse af elevmøde kan der ske videregivelse af kontaktoplysninger til Idrætshøjskolen Sønderborg.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Ændring af kontaktpersoner
Vi forbeholder os retten til at ændre kontaktperson ved valg af ny bestyrelse.